RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Zawiadomienie z Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwi膮zku z art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, art. 414 ust. 2, ust. 3, ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pó藕n. zm.), zawiadamiam o wszcz臋ciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia艂 w Bia艂ymstoku post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowi膮zywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzj膮 Starosty Sejne艅skiego znak: O艢RL.6341.9.2011 z dnia 19.05.2011 r. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 16, odcinek od km 389+910 do km 389+009,82 w Ogrodnikach.

Jednocze艣nie, maj膮c na uwadze norm臋 prawn膮 odtwarzan膮 z art. 10 § 1 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udzia艂u w prowadzonym post臋powaniu administracyjnym, informuj臋 o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z aktami sprawy, wypowiedzenia si臋 co do zebranych dowodów i zg艂aszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dost臋pne s膮 w Zarz膮dzie Zlewni w Augustowie, z siedzib膮 przy ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godz. 8:30 - 14:30. Spraw臋 prowadzi Joanna Kondracka (tel. 87 643 66 78).

Ponadto informuj臋, 偶e po up艂ywie ww. terminu, w przypadku braku zg艂oszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupe艂nie艅 do akt sprawy, przedmiotowe post臋powanie administracyjne zostanie zako艅czone decyzj膮, wydan膮 na podstawie z艂o偶onego wniosku i materia艂ów zgromadzonych przez organ.

W za艂膮czniku: Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

Pobierz: Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_administracyjnego_01022021.jpg

Powr贸t

Powszechny Spis Rolny

RPOWP