Mapa

Mapa

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja GUS

Uprzejmie informuj臋, i偶 wzorem lat ubieg艂ych, Urz膮d Statystyczny w Bia艂ymstoku przyst臋puje do realizacji dzia艂a艅 promuj膮cych badania ankietowe na terenie wojew贸dztwa podlaskiego.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie informuj臋, i偶 wzorem lat ubieg艂ych, Urz膮d Statystyczny w Bia艂ymstoku przyst臋puje do realizacji dzia艂a艅 promuj膮cych badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego.

Zmiany zachodz膮ce w spo艂ecze艅stwie i gospodarce wymagaj膮 realizacji sta艂ych bada艅, z wyników których korzysta ca艂e spo艂ecze艅stwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych i rolnych. Badania ankietowe prowadzone przez G艂ówny Urz膮d Statystyczny s膮 badaniami reprezentacyjnymi, a wi臋c s膮 nimi obj臋te jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentuj膮ce ca艂膮 zbiorowo艣膰 gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych bada艅 by艂y wiarygodne i w pe艂ni zaspokaja艂y potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zosta艂y wylosowane do bada艅, zechcia艂y wzi膮膰 w nich udzia艂 i udzieli膰 rzetelnych oraz wyczerpuj膮cych informacji.

Misj膮 statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezale偶nych oraz wysokiej jako艣ci informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodz膮cych w spo艂ecze艅stwie, gospodarce i 艣rodowisku naturalnym, odpowiadaj膮cych na potrzeby u偶ytkowników krajowych i mi臋dzynarodowych. W tym celu, co roku ustalany jest program bada艅 statystycznych statystyki publicznej, w którym uj臋te s膮 badania przeprowadzane przez GUS, urz臋dy statystyczne oraz inne instytucje. W艣ród nich istotne miejsce zajmuj膮 badania ankietowe realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.

Badania te przeprowadzane s膮 przez ankieterów - metod膮 wywiadu bezpo艣redniego lub teleankieterów - metod膮 wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodz膮c naprzeciw potrzebom zg艂aszanym przez respondentów, w przypadku bada艅 z zakresu rolnictwa, G艂ówny Urz膮d Statystyczny wprowadzi艂 mo偶liwo艣膰 samodzielnego wype艂niania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej https://rolnictwo.stat.gov.pl zamieszczona zosta艂a aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegó艂owa procedura post臋powania.

Badania ankietowe s膮 badaniami reprezentacyjnymi, a wi臋c s膮 nimi obj臋te jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentuj膮ce ca艂膮 zbiorowo艣膰 gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych bada艅 by艂y wiarygodne i w pe艂ni zaspokaja艂y potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zosta艂y wylosowane do bada艅, udzieli艂y rzetelnych i wyczerpuj膮cych informacji.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystyk臋 publiczn膮 obowi膮zuje bezwzgl臋dnie przestrzegana tajemnica statystyczna. Oznacza to, 偶e dane indywidualne uzyskane w trakcie bada艅 mog膮 by膰 wykorzystywane tylko i wy艂膮cznie do zbiorczych opracowa艅 statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowi膮zani s膮, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej, do zachowania pozyskanych danych w tajemnicy. W pe艂ni zagwarantowana jest wi臋c poufno艣膰 informacji.

Ka偶dy ankieter odwiedzaj膮cy wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim posiada imienn膮 legitymacj臋 podpisan膮 przez Dyrektora Urz臋du Statystycznego w Bia艂ymstoku oraz upowa偶nienie do zbierania danych. Ponadto, to偶samo艣膰 ankieterów mo偶na zweryfikowa膰 dzwoni膮c do Urz臋du Statystycznego w Bia艂ymstoku, pod numer telefonu 85 749 77 44. Szczegó艂owe informacje na temat bada艅 ankietowych realizowanych przez statystyk臋 publiczn膮 mo偶na znale藕膰 na Portalu Informacyjnym GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index..htm

Dane zebrane w trakcie bada艅 s膮 upowszechniane na stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a tak偶e w formie publikacji papierowych.

Foto

Foto

Terminy bada艅 ankietowych

Pobierz: Badania_ankietowe_GUS_notatka_informacyjna.pdf

Powr贸t