RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

Informacja KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO艁ECZNEGO

W zwi膮zku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepis贸w ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy maj膮 obowi膮zek zg艂oszenia pomocnika, z kt贸rym zosta艂a zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpiecze艅 w KRUS

   KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPO艁ECZNEGO

Szanowni  Pa艅stwo,

W zwi膮zku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy maj膮 obowi膮zek zg艂oszenia pomocnika, z którym zosta艂a zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpiecze艅 w KRUS.

Zg艂oszenie do ubezpiecze艅 w KRUS pomocnika oraz op艂acenie za niego sk艂adek zapewni pomocnikowi:

  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby dosz艂o
    do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwi膮zku z wykonywaniem przez niego czynno艣ci okre艣lonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  • dost臋p do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto mo偶e by膰 pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pe艂noletnia osoba 艣wiadcz膮ca odp艂atnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, zió艂 i ro艣lin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem mo偶e by膰 :

  • obywatel Polski,
  • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy te偶 zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowi膮zku posiadania zezwolenia na prac臋.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna by膰 zawarta na pi艣mie przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia pomocy. Powinna okre艣la膰 miejsce 艣wiadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje nast臋puj膮ce czynno艣ci:

1)    zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, zió艂 lub ro艣lin zielarskich,

2)    usuwanie zb臋dnych cz臋艣ci ro艣lin,

3)    klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, zió艂 lub ro艣lin zielarskich, lub wykonywanie innych czynno艣ci maj膮cych na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzeda偶y lub zwi膮zanych z piel臋gnowaniem i popraw膮 jako艣ci plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc 艣wiadczona przez pomocnika mo偶e by膰 wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dost臋pny b臋dzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

艁膮czny czas 艣wiadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie mo偶e przekroczy膰 180 dni
w danym roku kalendarzowym
. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyska膰
od pomocnika o艣wiadczenie o liczbie dni 艣wiadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

 

Zakres obowi膮zkowych ubezpiecze艅 pomocnika rolnika w KRUS
i wysoko艣膰 sk艂adek na te ubezpieczenia
:

  1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy艅skie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytu艂u wypadku przy pracy rolniczej.

Obowi膮zek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzie艅 rozpocz臋cia 艣wiadczenia pomocy,
a je艣li taki dzie艅 nie zostanie wskazany obowi膮zek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia nast臋puj膮cego po dniu, w którym pomocnik zaprzesta艂 艣wiadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy
z rolnikiem.

  1. Ubezpieczenie zdrowotne

Obowi膮zek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zg艂oszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolników, a ustaje z dniem rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia umowy o pomocy przy zbiorach.

Wa偶ne

Przepisy nie daj膮 mo偶liwo艣ci zg艂oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego cz艂onków rodziny pomocnika.

Szczegó艂owy sposób ustalania wymiaru sk艂adki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy艅skie oraz tabela z wyliczon膮 wysoko艣ci膮 sk艂adek dziennych oraz wysoko艣ci膮 sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesi膮cu dost臋pna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin p艂atno艣ci sk艂adek

Sk艂adki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy艅skie oraz
na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesi膮c, rolnik zobowi膮zany jest op艂aci膰 w terminie do 15 dnia nast臋pnego miesi膮ca.

UWAGA

Rolnik jest zobowi膮zany zg艂osi膰 pomocnika do ubezpiecze艅 w KRUS w ci膮gu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach
, lecz nie pó藕niej ni偶 przed up艂ywem okresu na który zawarta zosta艂a ta umowa.

Rolnik jest zobowi膮zany do samodzielnego wyliczenia sk艂adek i ich terminowego op艂acenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zg艂oszenie pomocnika do ubezpiecze艅 dokonuje si臋 na opracowanych przez KRUS formularzach zg艂oszeniowych, dost臋pnych na stronie internetowej Kasy oraz
w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz zg艂oszeniowy mo偶na z艂o偶y膰 w KRUS osobi艣cie, przes艂a膰 do KRUS
za po艣rednictwem operatora pocztowego, a tak偶e za po艣rednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegó艂owe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dost臋pne s膮 na stronie internetowej Kasy. Wyja艣nie艅 w tym zakresie udzielaj膮 równie偶 jednostki organizacyjne KRUS w艂a艣ciwe dla miejsca po艂o偶enia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik 艣wiadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dost臋pna jest na stronie internetowej KRUS.

Pobierz: Wysokosc_skladek_-_maj_2018_r_.pdf

Pobierz: schemat_maj_2018.pdf

Powr贸t