RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

II Edycja Konkursu o Nagrod臋 im. Alfreda Lity艅skiego

Celem konkursu jest rozpowszechnianie rozwi膮za艅 technicznych i dzia艂a艅 organizatorskich przyczyniaj膮cych si臋 do zmniejszenia zagro偶enia 艣rodowiska naturalnego lub poprawy jego stanu

Konkurs zosta艂 ustanowiony w 1984 roku na wniosek Oddzia艂u Wojewódzkiego Stowarzyszenia In偶ynierów i Techników Le艣nictwa i Drzewnictwa przez Rad臋 Wojewódzk膮 NOT w Suwa艂kach i reaktywowany na wniosek aktywistów NOT w roku 1997.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie rozwi膮za艅 technicznych i dzia艂a艅 organizatorskich przyczyniaj膮cych si臋 do zmniejszenia zagro偶enia 艣rodowiska naturalnego lub poprawy jego stanu. Jest równie偶 okazj膮 do usatysfakcjonowania i popularyzacji dokona艅 osób dzia艂aj膮cych w tej trudnej i nie zawsze docenianej dziedzinie.

Konkurs - przeznaczony g艂ównie dla osób ponadprzeci臋tnie dbaj膮cych o  艣rodowisko - ma charakter otwarty (ogólnodost臋pny), jest konkursem jednoetapowym, wy艂aniaj膮cym tylko jednego laureata rocznie.Do konkursu mog膮 by膰 zg艂aszani autorzy rozwi膮za艅 technicznych, organizacyjnych i innych z zakresu ochrony i kszta艂towania 艣rodowiska przyrodniczego, a w szczególno艣ci dotycz膮cych:


-          wyeliminowania nadmiernego zu偶ycia wody,

-          zmniejszenia ilo艣ci 艣cieków i zawartego w nich 艂adunku zanieczyszcze艅,

-          przechodzenia na technologie bezodpadowe oraz zagospodarowania odpadów sta艂ych,

-          gospodarczego wykorzystania 艣cieków i osadów lub ich utylizacji,

-          rekultywacji i renaturalizacji gruntów, akwenów, cieków wodnych i innych biocenoz,

-          zmniejszenia emisji py艂ów i gazów do atmosfery,

-          ochrony krajobrazu, osi膮gni臋膰 w kszta艂towaniu 艣rodowiska w urbanistyce i architekturze, przyrodzie i obiektach in偶ynierskich,

-          osi膮gni臋膰 w dziedzinie rozwoju produkcji rolnej i le艣nej z wykorzystaniem zasobów 艣rodowiska w sposób zapewniaj膮cy pozytywne oddzia艂ywanie na stan 艣rodowiska, b膮d藕 minimalizacj臋 negatywnych oddzia艂ywa艅 na 艣rodowisko,

-          innych dzia艂a艅 poprawiaj膮cych stan 艣rodowiska naturalnego oraz powoduj膮cych rozwój spo艂ecznych inicjatyw na rzecz zachowania i poprawy stanu 艣rodowiska naturalnego.

 Zg艂oszenia nale偶y przesy艂a膰 do dnia 31 lipca na adres biura Suwalskiej Rady FSNT NOT w Suwa艂kach, ul. Ko艣ciuszki 76 lub zg艂oszenia kandydatów do 31 lipca 2018 r. do biura Not mailowo. Cz艂onkowie kapitu艂y mog膮 zg艂asza膰 kandydatury do nagrody poza obowi膮zuj膮cym terminem

 

 Regulamin konkursu Pobierz: regulamin_konkursu_o_nagrode_A._Litynskiego_2018_r..doc

Powr贸t