RPOWP

Interreg

IOS-PIB

LGD

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

鈥濳onkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Wojew贸dztwie Podlaskim w 2019 r.鈥

przyjmowanie zg艂osze艅 do 17 maja 2019 roku

Foto

Pobierz: regulamin_konkursu_2019.doc

Pobierz: druk_zgloszenia_budynek.doc

Pobierz: oswiadczenie_zabytek.doc

Regulamin

„Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
w Województwie Podlaskim w 2019 r.”

 

 1. Organizator konkursu.

       1. Urz膮d Marsza艂kowski Województwa Podlaskiego

       2. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 1. Cele konkursu.
  1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.

2. Propagowanie wiedzy na temat warto艣ci zabytkowej i pi臋kna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.

3. Zach臋canie w艂adz gminnych i w艂a艣cicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dba艂o艣ci o ich stan.

4. Rozpropagowanie pi臋kna i warto艣ci dawnej zabudowy drewnianej.

5. Kszta艂towanie poczucia to偶samo艣ci regionalnej, dumy z dba艂o艣ci o zachowane obiekty i potrzeby ich

    konserwacji i utrzymania.

6. Wskazanie mo偶liwo艣ci dostosowania budynków drewnianych do wspó艂czesnych potrzeb z zachowaniem

    ich naturalnych pierwotnych w艂a艣ciwo艣ci.

 1.  Warunki udzia艂u w konkursie.
  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich w艂a艣cicieli i u偶ytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich            i miejskich województwa podlaskiego (w miejscowo艣ciach licz膮cych do 5 000 mieszka艅ców):

- budynków mieszkalnych: domów, dworów, czworaków, dró偶niczówek,

- budynków gospodarczych: spichlerzy, stodó艂, wozowni, mane偶y, itp.

- budynków u偶yteczno艣ci publicznej: dworców kolejowych, karczm, szkó艂, siedzib urz臋dów gminy,

   spichlerzy gminnych,

- budynków przemys艂owych: wiatraków, m艂ynów, ku藕ni itp.,

- zagród wiejskich i za艂o偶e艅 dworskich.

 1. Do konkursu zg艂aszamy obiekty powsta艂e do 1960 roku.
 2. W konkursie nie mog膮 uczestniczy膰 jednostki statutowo zobowi膮zane do ochrony zabytkowego budownictwa - muzea, skanseny oraz ko艣cio艂y, cerkwie, meczety i bo偶nice. 

Kapliczki i krzy偶e b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 zwi膮zków wyznaniowych lub spo艂eczno艣ci lokalnej nie mog膮 by膰 zg艂aszane do udzia艂u w konkursie.

 1. Do Konkursu nie mog膮 zosta膰 zg艂oszone budynki nagrodzone w jego poprzednich edycjach.
 2. Zg艂oszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego w艂a艣ciciela.
 1. Oceny i nagrody.

       1. W sk艂ad jury wchodz膮:

              - przedstawiciele Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa Podlaskiego

              - przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

              - przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddzia艂u Terenowego w Bia艂ymstoku

              - przedstawiciele Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Bia艂ymstoku

              - przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

              - przedstawiciele Wydzia艂u Architektury Politechniki Bia艂ostockiej

2. Ocena obiektów b臋dzie si臋 opiera膰 na opinii cz艂onków jury wyra偶onych w sytuacjach dyskusyjnych

    wi臋kszo艣ci膮 g艂osów jury, które b臋dzie bra艂o za podstaw臋 nast臋puj膮ce kryteria:

- stan zachowania obiektu zgodny z tradycj膮 regionalnego budownictwa wiejskiego

- zachowanie wn臋trza zgodnego z tradycj膮 lokaln膮, a zw艂aszcza urz膮dze艅 grzewczych

- obiekty ma艂ej architektury (p艂ot, studnie, kapliczki, itp.)

- otaczaj膮c膮 ziele艅 nawi膮zuj膮c膮 do charakteru budynku

 

Nagrody:

Pierwsza nagroda – 6 000 z艂., trzy drugie nagrody po 3.000 z艂., pi臋膰 trzecich nagród po 1.500 z艂. oraz dziesi臋膰 wyró偶nie艅 po 500 z艂.

Na wniosek jury wysoko艣膰 nagród mo偶e ulec zmianie.

W przypadku przyznania nagrody dla samorz膮du lub instytucji prowadzonych przez samorz膮d nale偶y j膮 przeznaczy膰                     w ca艂o艣ci na ochron臋 dóbr kultury.

Terminy: przyjmowanie zg艂osze艅 do 17 maja 2019 roku, wizytacja terenowa zg艂oszonych obiektów do 12 lipca 2019 r., ocena zg艂oszonych budynków przez jury do 30 sierpnia 2019 r., og艂oszenie wyników konkursu i wr臋czenie nagród odb臋dzie si臋 w listopadzie 2019 r.

Informacji o konkursie udziela:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

tel. (086) 2771 – 328 w. 30 w godz. 8-16., www.muzeumrolnictwa.pl

Udzia艂 w konkursie jest zg艂aszany poprzez wype艂nienie druku zg艂oszenia.

Adres wysy艂ki zg艂osze艅:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Pa艂acowa 5

lub drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com

 

 

Powr贸t