RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Drg Samorzdowych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Gospodarka odpadami w gimnie  |  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

            W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Sejny prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)      numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3)      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4)      określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,

2)      oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości .

Powyższe oświadczenie powinno zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

wniosek do pobrania : Pobierz: wniosek_o_wpis_do_rejestru-1.doc

oświadczenie do pobrania: Pobierz: oswiadczenie_1.docx

Portal mapowy

RPOWP