RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Obowi膮zek informacyjny

Obowi膮zek informacyjny

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych) –w skrócie RODO, Urz膮d Gminy Sejny informuje:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sejny, ul.Jerzego Grodzi艅skiego 1
16-500 Sejny. Z Administratorem skontaktowa膰 si臋 mo偶na poprzez adres e-mail: sekretariat@gmina.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby.

 1. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z którym mo偶na si臋 skontaktowa膰 pod numerem telefonu: 87 5173774 ,  adresem e-mail: krzysztof.skupski@gmina.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby. 
 2. Pani/Pana dane przetwarzane s膮 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 w celu/celach: realizacji zada艅 ustawowych i statutowych, wype艂niania obowi膮zków prawnych, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie s膮 do tego uprawnione. Dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione na podstawie przepisów prawa. Przyk艂adem podmiotów, którym dane mog膮 by膰 udost臋pnione s膮 m. in. s膮dy powszechne, prokuratura, policja itp. Udost臋pnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa si臋 na pisemny wniosek.
 5. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewn臋trznym bez wniosku mo偶e odbywa膰 si臋 w zwi膮zku ze sprawami prowadzonymi w Urz臋dzie Gminy Sejny, w celu realizacji interesu prawnego uczestników post臋powania.
 6. Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stw trzecich tylko i wy艂膮cznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników post臋powania. Pod poj臋ciem pa艅stw trzecich rozumie si臋 wszystkie kraje, które nie s膮 pa艅stwami cz艂onkowskimi Unii Europejskiej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 przez okres niezb臋dny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezb臋dnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnie艅. Wymieniony czas okre艣laj膮 przepisy prawa reguluj膮ce prowadzenie danego post臋powania b膮d藕 przepisy o archiwizacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: dost臋pu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,   przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania.
 10. Przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w sytuacji, gdy przes艂ank膮 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, której dane dotycz膮, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

 

Portal mapowy

RPOWP